Požární ochrana

Zákon 133/185 Sb.
a vyhláška 246/2001 Sb.

Zákon 133/85 Sb. ukládá organizacím konkrétní povinnosti na úseku požární ochrany. Nejde tedy o požadavky dobrovolné, tedy dané normou, ale o požadavky zákonné a tudíž vymahatelné.

Co je třeba vykonat?

1. Zařadit organizaci dle činnosti, kterou provádí.
2. Vytvořit příslušnou dokumentaci požární ochrany.
3. Školit zaměstnance.
4. Opatřit prostory organizace prostředky požární ochrany a požárně
    bezpečnostními zařízeními.
5. Skladovat hořlavé látky v souladu s vyhláškou 246/2001 Sb.
6. Provádět kontrolní činnost.
7. Pravidelně provádět revize strojů, zařízení, staveb atd.

Co hrozí v případě nedodržení nerespektování zákona?

Finanční postih až 500 000 Kč.